Ana Sayfa » Tüzük
Yazı Boyutu:    
İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ TÜZÜK

"İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU" (14 Nisan 1927'den 17 Kasım 1936'ya)
VE
"İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ" (17 Kasım 1936'dan günümüze kadar) TÜZÜĞÜ

Madde 1: 14 Nisan 1927 tarihinde "İSKEÇE TÜRK GENÇLER YURDU" adıyla kurulan Derneğin ismi, "İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ" olarak değiştirilmiştir.

Madde 2: Derneğin merkezi İskeçe'de olup, köylerde ve Batı Trakya'nın diğer bölgelerinde şubeleri bulunabilir.

Madde 3: Türk Birliği birdir. Şubelere bağlı tüm üyeler Türk Birliği'nin üyeleri sayılırlar.

Madde 4: Şubeler merkezden yönetilir. Merkez Yönetim Kurulunun emirlerine uymayan şubeler, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla dağıtılırlar.

Madde 5: Merkez Yönetim Kurulu bütün şubelerin yüksek katıdır.

Madde 6: Şubelerin biri dağıtılır veya dağılırsa, başka bir şube açılmadığı taktirde o şubeye ait malların iyeliği Derneğin merkezine geçer.

Madde 7: Türk Birliğinin niteliği siyasi olmadığı gibi, hiçbir üye Birliği siyasi veya şahsi görüş ve ereklerine alet ve saha sayamaz.

Madde 8: Türk Birliğinin kuruluş nedeni, Batı Trakya Türklerinin ruhi, bedeni ve manevi eğitimlerine çalışmak, aralarında içten dostluk bağları ve dayanışma meydana getirmek, Türk devriminin yarattığı kültürel, toplumsal ve dini yenilikleri Batı Trakya Türkleri arasına yaymaktır.

Madde 9: Türk Birliğinin, futbol, atletizm, voleybol, tenis ve benzeri bedeni eğitimler, müzik, temsil ve okuma şubeleri ve bir de sosyal yardım şubesi vardır.

Madde 10: Genel çıkarlara hizmet eden Türk Birliğinin gelirleri şunlardır: Öz üye kayıt ücretleri, öz üye aylıkları, yetkili makamların izniyle toplanan yardımlarla, sinema ve tiyatro temsilleri, konserler, güreş, rozet, yarışma ve benzeri yollarla toplanan paralardır.

Madde 11: Derneğin üç türlü üyesi vardır: 1) Öz üye, 2) Onursal üye, 3) Öz üye adayı.

Madde 12: Derneğe kabul edilecek üyelerin şu nitelikleri taşımaları şarttır:
      A. Yirmi bir yaşını doldurmuş, askerlik görevini yapmış olmak.
      B. Fena sanlı olmamak.
      C. Derneğin ulusal ve toplumsal amaçlarına aykırı düşünce ve kanıda olmamak.
      D. Birlik tüzüğüne, Genel Kurul ile, Yönetim Kurulu kararlarına tamamen uyacağını yazılı olarak bildirmek ve iki öz üye tarafından tavsiye edilmiş olmak.

Madde 13: Öz üye belirli kaydiye ve aylık ödemekle yükümlüdür.

Madde 14: Yirmi bir yaşını dolduran ve Türk Birliğine üye olmak isteyen Yunan vatandaşı Türk, Birlik başkanlığına dilekçe vererek adını, sanını, kimliğini, ev ve iş adreslerini açıklamak suretiyle 12. maddede saptanan şartları taşıyan kaydını isteyebilir. Başkan isteklinin dilekçesini Yönetim Kuruluna sunar. İlk Yönetim Kurulu toplantısında, isteklinin kaydı veya kaydedilme kararlaştırılamazsa dilekçe iki üyeye verilir. İncelemeye memur üyelerin en çok iki ay zarfında, olumlu veya olumsuz cevap vermeleri gerekir. Aksi halde inceleme işi başka iki üyeye verilir. İlk inceleme sonucu Yönetim Kurulunda görüşülenler çoğunluğun kararıyla kabul veya reddedilir. Red kararı isteklinin adresi açıkça belirtilerek merkez tarafından bütün şubelere bildirilir. İsteklinin kabulüne karar verilirse bu karar en çok bir hafta içinde kendisine bildirilir.

Madde 15: Her öz üye, seçmek, seçilmek, toplantılarda söz söylemek hakkına sahiptir.

Madde 16: Onursal üye kaydı için yazılı başvurmaya gerek yoktur. Ancak iki öz üyenin tavsiyesi şarttır. Türk Birliğine maddi ve manevi fayda sağlamış olan kimseler iki üyenin tavsiyesi olmaksızın, Yönetim Kurulu kararıyla de onursal üyeliğe kabul edilirler.

Madde 17: Yirmi bir yaşından küçük olanlar öz üye adayı sayılırlar. Bunların da kayıtlarını öz üyeler gibi yazıyla istemeleri ve Birliğin iki üyesi tarafından tavsiye edilmeleri şarttır. Toplantılarda rey ve söz hakları yoktur. Keza belirli bir aylık ücret ödemekle de yükümlü değildirler.

Madde 18: Türk olmadığı halde Birliğe herhangi bir surette büyük hizmeti geçmiş olan her Yunan vatandaşı Merkez Yönetim Kurulunun kararıyla onursal üye unvanını alabilirler.

Madde 19: Onursal üyeler Birliğe her an gelme hakkına sahiptirler.

Madde 20: Birliğe kayıtlı olmayan her Türk Yönetim Kurulunun onayı ile Birliğe gelebilir.

Madde 21: Her öz üye kaydiye (2000), aylık olarak da (500)drh. vermekle yükümlüdür.

Madde 22: Yönetim Kurulu iktisadi durumlarının yetersizliğine kanıklık getirdiği üyeler için karar alarak yukarıdaki tutarları bağlayabilir.

Madde 23: Üyeler arasında toplumsal tabaka yoktur. Derneğin kurucuları diğer üyelere göre ve onlarla olan ilişkilerinde bir üstünlüğe ve yeğlik hakkına sahip değildirler.

Madde 24: Her üye birliğin tüzüğüne uymak, yönetim kurulu kararlarına ve genel kurul kararlarına itaat etmek mecburiyetindedir.

Madde 25: Hiçbir üye, hatta Yönetim Kurulunda dahi olsa, Yönetim Kurulunun kararı olmadıkça kişiler ve kuruluşlarla Türk Birliği adına ve hesabına konuşamaz. Öz üyeler kişisel ve siyasal inançlarından dolayı Birlik karşısında sorumlu sayılamazlar.

Madde 26: Üyelerden hiç biri derneğe ait mobilya ve diğer eşyayı geçici olarak olsun, Birlikten dışarı çıkaramaz. Ancak kıymeti kadar para bırakıldığı zaman dışarıda okunmak üzere bir hafta süreyle kitap verilmesine izin verilir.

Madde 27: Türklüğün ve Birliğin onurunu kıran ve herhangi bir suçla töhmet altına girenler, ahlaki fenalığı görünenler, aykırılık gösteren ve arkadaşlarının onuruna saldıranlar, Türk Birliği Kuruluşuna bağlı kurulların çalışmaları aleyhinde saldırgan ve yönetmenliğin öngördüğü ilke ve ereklerine aykırı yayında bulunanlar, Birliğe maddi veya manevi zarar getirenler, yalan-dolanla üyeler arasında ayrılık ve düşmanlık doğuranlar, yönetmenliğin 8. maddesinde saptanan kuruluş gayelerine aykırı hareketlerde ve topluluk töresine uymayan hallerde bulunanlar, sebepsiz veya isteyerek ödeneğini vermemekte direnenler, eylemlerin derecesine ve tekrarına göre Yönetim kurulu kararıyla uyarma, geçici kovulma, devamlı alıkoyma, daimi kovulma cezaları ile cezalandırılırlar.

Madde 28: Daimi kovulma cezalarına ait kararlar Genel Kurula sunulur. Ancak Genel Kurulun onayından sonra kesinleşir.

Madde 29: Birliğin üç kurulu vardır: A) Genel Kurul, B) Yönetim Kurulu, C) Denetleme Kurulu.

Madde 30: Genel Kurul öz üyelerden ibarettir.

Madde 31: Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurullarını seçer. Bu kurulların çalışmalarını izler ve inceler. Tüzük hükümlerini kaldırır ve değiştirir. Birliğe ait bütün meselelerde son kararı Genel Kurul verir. Genel Kurul kararları ancak diğer bir Genel Kurul toplantısında alınan bir kararla ortadan kaldırılabilir.

Madde 32: Genel Kurul zorunlu olarak senede bir defa Nisan ayının ilk Pazar günü toplanır. Bu toplantıda Yönetim ve Denetleme Kurullarını seçer. Toplantılar Türk Birliği binası içinde veya Yönetim Kurulunun gösterdiği yerde yapılır.

Madde 33: Genel Kurul olağan üstü de toplanabilir. Olağanüstü toplantı Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu üyeleri tarafından lüzum gösterildiğinde, yahut öz üyelerin üçte birinin yazılı dilekçe vermeleri üzerine yapılır. Bu durumda Yönetim Kurulu Başkanı üyeleri en çok on beş gün içinde olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet etmek zorundadır.

Madde 34: Genel Kurul öz üyenin yarısının bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Bu miktar tutulmadığı taktirde, toplantı bir hafta sonraya bırakılır, ki; ikinci hafta her ne kadar üye gelirse gelsin toplantı yapılır ve alınan kararlar geçerlidir.

Madde 35: Genel Kurul toplantısında oturumu Yönetim Kurulu Başkanı veya astbaşkan açar. Toplantıyı idare etmek için Genel Kurul üyeleri bir başkanla iki yazman seçerler ve görüşmelere başlanır.

Madde 36: Yönetim Kurulu yedi kişiliktir. Birliği tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre yönetmek üzere Genel Kurul tarafından seçilir.

Madde 37: Yönetim Kurulu bütçeyi ve bilançoyu yapar. Gelirleri toplar, giderleri öder. Birlikle ilgili hususta karar alır, bunları yapar. Yönetim Kurulu Birlik namına ve hesabına taşınır eşyalar (mesela mobilya v.s.) ve taşınmayan mallar (bina, tarla v.s.) satın alabilir. Öz ve üyelerle yedek üyelerin öz üyeliğe kayıt ve kabullerini Yönetim Kurulunun hak ve yetki yeri içindedir.

Madde 38: Yönetim Kurulu üyeleri kurulun bütün iş ve çalışmalarından sorumludur.

Madde 39: Yönetim Kurulu en az haftada bir defa toplanmağa ve mevcut bütün meselelerle faaliyet ve işlerini karara bağlamağa mecburdur. Yönetim Kurulu, üyelerinden dördü hazır bulunmadıkça toplantı yapıp karar alınamaz.

Madde 40: Yönetim Kurulu lüzum görünce kuruldan veya dışardan bir kimseyi Birliğin mali gücünün müsaadesi nispetinde belirli şartlar ve ücretle ödevlendirilebilir.

Madde 41: Seçilen Yönetim Kurulunun vazife müddeti bir senedir.

Madde 42: Yönetim Kurulunun aldığı kararları toplantıda hazır bulunan üyeler imzaları ile tasdik ederler. Tartışma esnasında oy eşitliği hasıl olursa, Başkanın oy verdiği taraf geçerlidir. Ardı sıra üç toplantıda sebepsiz olarak hazır bulunmayan kurul üyesi istifa etmiş sayılır. Boş kalan yere oy itibariyle sırada olan yedek üye getirilir. Yedek üye bulunmadığı taktirde kurul vazife süresini beş üye ile tamamlar.

Madde 43: Askerliğini bitirmemiş olanlar, okuma yazma bilmeyenler Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler. Birliğe kayıt ve kabulden itibaren iki sene; kendisine Yönetim Kurulu tarafından ceza verilmiş olan kimseler bu cezanın af veya bitiminden itibaren altı ay geçinceye kadar aynı hükme bağlıdırlar.

Madde 44: Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan, Astbaşkan, Genel Sekreter ve Kasadarı kendi aralarında seçerler.

Madde 45: Yönetim Kurulu lüzum gördüğü taktirde çeşitli sahalardaki eylemlerinde muvaffak olması için, kendi sorumluluğu altında şahıslar veya heyetlere ödev verebilir.

Madde 46: Birliğin manevi şahsiyeti Yönetim Kurulu Başkanı tarafından temsil olunur. Başkan Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Genel işlemlerin tüzük hükümleriyle Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yapılmasına nezaretle, resmi makamlar ve hariçle ilişkiler kurar. Kurulun kararları Başkan tarafından yapılmadığı taktirde Yönetim Kurulu bunların yapılmasına girişir.

Madde 47: Başkanın yokluğunda, Başkanlık vazifelerini Astbaşkan yapar.

Madde 48: Genel Sekreter, Birliğin defterlerini, zabıtlarını ve bütün evrakı ile resmi mührünü muhafaza eder ve kullanır.

Madde 49: Kasadar, Başkan ile Genel Sekreterin müşterek yazılı, ödeme emri olmadıkça harcamada bulunamaz. Yalnız olağanüstü bir durum meydana geldiğinde ilk Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmak şartıyla (25.000)drh.'ye kadar harcama yapabilir.Kasadar harcadığı para karşılığında makbuz almak zorundadır. Başkan ve Genel Sekreter ancak Yönetim Kurulunun kararı gereğince kasadara ödeme emri verebilirler.

Madde 50: Kasada (100.000)drh.'den fazla para bulundurulamaz. Paranın fazlası bankaya yatırılır. Yatırma ve geri alma işi Yönetim Kurulu kararıyla Başkan ve Kasadar tarafından yapılır.

Madde 51: Denetleme Kurulu Birliğin bütün çalışmalarını gözetler ve yönetim kurulunun çalışmaları hakkında genel kurula bilgi verir ve eleştirir.

Madde 52: Denetleme Kurulu üç üyelidir. Genel Kurul tarafından seçilir. Sonra üyeler kendi aralarında birini Başkan olarak ayırırlar. Denetleme Kurulu, kontrol için istediği takdirde Yönetim Kurulu bütün defterleri göstermeye mecburdur.

Madde 53: Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarında dinleyici olarak bulunabilir. Fakat toplantılarda oy hakkı yoktur.

Madde 54: Denetleme Kurulu lüzum gördüğü takdirde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu Başkanı on beş gün içinde üyeleri Genel Kurula davet etmeye mecburdur.

Madde 55: Birliğin mührü daire şeklinde olup etrafına (TÜRK BİRLİĞİ) ve ortasında da (İSKEÇE) yazılıdır. Birliğin biri resmi, diğeri gayri resmi olmak üzere iki türlü mührü vardır.

Madde 56: Birliğin ayırıcı renkleri sarı ve laciverttir.

Madde 57: Birlik üyeleri Merkez Yönetim Kurulunca tespit edilen şekilde rozet taşırlar.

Madde 58: Birlik üyelerinin sayısı kanuni asgari hadden aşağı düşmesi yüzünden veya başka bir sebeple dağılacak olursa bütün serveti İskeçe Türk Cemaatinin eğitimle ilgili şubesine kalır.

Madde 59: Yönetmenliğin herhangi bir maddesinin yorum ve anlaşılmasında bir kararsızlık meydana gelirse, bunun hal ve yorumu Yönetim Kuruluna aittir.

Madde 60: Birliğe büyük hizmetleri geçmiş olan üyelerin ölümleri halinde Yönetim Kurulunun onayı ile toplantı salonuna veya Yönetim Kurulu odasına büyük çapta fotoğrafları asılır.